Information

การขอ VISA

ทำ Passport (ทำพาสปอร์ต ท่องเที่ยว)

หลังจากที่ท่านได้หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้ว เอกสารจำเป็นอีกอย่างเพื่อการเดินทางเข้าสู่ประเทศนั้นๆ คือ วีซ่า ท่านสามารถคลิกเลือกประเทศที่ท่านต้องการดูข้อมูลการขอวีซ่า

กลุ่มประเทศที่ต้องทำประกันภัยเพื่อขอวีซ่า ( กลุ่มประเทศเชงเก้น )
ออสเตรีย เอ็ซโทเนีย กรีซ แลตเวีย เนเธอร์แลนด์ สโลวะเกีย
เบลเยี่ยม ฟินแลนด์ ฮังการี ลิธัวเนีย นอร์เวย์์ สโลวีเนีย
สาธารณรัฐเชค ฝรั่งเศส ไอซแลนด์ ลักเซมเบิร์ก โปแลนด์ สเปน
เดนมาร์ก เยอรมัน อิตาลี มอลตา โปรตุเกส สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด          

สถานทูตจีน
 

ที่ตั้ง : 57 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10310
แผนกวีซ่า : 0-2245-7032-3
โทรสาร : 0-2246-8247
เวลาทำการ : เวลาสำหรับยื่นวีซ่า 09.00 – 11.00 น.
เวลาสำหรับรับผลวีซ่า 09.00 – 15.30 น.
เปิดบริการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ** ยกเว้นตามวันหยุดของสถานทูต **
ใช้เวลาดำเนินการ : 1 – 4 วันทำการ ( มีค่าธรรมเนียมด่วนเร็วแล้วแต่กรณี )

ค่าธรรมเนียมวีซ่า : สำหรับคนไทย
แบบท่องเที่ยว เข้าออก ครั้งเดียว 1,000 บาท / ท่าน ( สำหรับคนไทย )
แบบท่องเที่ยว เข้าออก สองเดียว 2,000 บาท / ท่าน ( สำหรับคนไทย )
แบบท่องเที่ยว เข้าออก หลายใน 1 ปี 4,500 บาท / ท่าน ( สำหรับคนไทย )
กรณีแบบด่วน 2 – 3 วัน เพิ่มท่านละ 800 บาท / ท่าน
กรณีแบบด่วน 1 วัน เพิ่มท่านละ 1,200 บาท / ท่าน

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง :
1. หนังสือเดินทาง ตัวจริง ที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังโทนสว่าง ไม่มีลวดลาย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
*** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต ***