อีเมล: info@dreamdestination.in.th

BEST DEAL

Travel Guard Lucky Draw

ลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบิน และกล้องถ่ายรูป LEICA มูลค่าของรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

Travel Guard Lucky Draw Campaign

 

ลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบิน และกล้องถ่ายรูป LEICA มูลค่าของรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

 

โปรโมชั่นลุ้นรับรางวัลนี้ สำหรับ


- ผู้ที่ซื้อประกันภัยการเดินทาง Travel Guard ผ่านช่องทางออนไลน์
จะได้รับ สิทธิ์ ลุ้นรางวัล 3 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ หรือ

- ผู้ที่ทดลองใช้เว็บไซต์ www.travelguard.in.th จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อการจับรางวัล 1 ครั้ง (ลุ้นรับรางวัลได้ทั้งหมด 3 ครั้ง) โดยต้องใส่ Promotional Code “AIGTA18” และกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกหน้า จนถึงหน้าก่อนชำระเงินเท่านั้น

โดยผู้ได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทุกท่าน ต้องทำรายการ ในช่วงเวลา ดังต่อไปนี้


จับรางวัลครั้งที่ 1 : วันที่ 3 เมษายน 2561

ลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น 1 รางวัล 2 ที่นั่ง
โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค หรือเทียบเท่า

ลูกค้าต้องทำรายการระหว่างวันที่ 26 .. - 31 มี.. 2561


จับรางวัลครั้งที่ 2 : วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ลุ้นรับรางวัลกล้องถ่ายรูป LEICA D-LUX (TYP109)
ลูกค้าต้องทำรายการระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2561


จับรางวัลครั้งที่ 3 : วันที่ 5 มิถุนายน 2561

ลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ไทเป ประเทศไต้หวัน 1 รางวัล 2 ที่นั่ง
โดยสายการบิน
EVA Air หรือเทียบเท่า
ลูกค้าต้องทำรายการระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2561

 

เงื่อนไข

 • ผู้ซื้อประกันภัยการเดินทาง Travel Guard ผ่านช่องทางออนไลน์ รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 3 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์
 • ผู้ที่ทดลองใช้เว็บไซต์ www.travelguard.in.th จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อการจับรางวัล 1 ครั้ง (ลุ้นรับรางวัลได้ทั้งหมด 3 ครั้ง) โดยต้องใส่ Promotional Code “AIGTA18” และกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกหน้าจนถึงหน้าก่อนชำระเงินเท่านั้น (โดยหากกรอกข้อมูลซ้ำ อ้างอิงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง จะถือว่าเป็นโมฆะ)
 • โปรโมชั่นลุ้นรับรางวัลนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้
 • พิธีจับรางวัลจัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ที่ โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอกกอล์ฟคลับ ตามวันที่ดังต่อไปนี้
  จับรางวัลครั้งที่ 1 : วันที่
  3 เมษายน 2561
  จับรางวัลครั้งที่ 2 : วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
  จับรางวัลครั้งที่ 3 : วันที่ 5 มิถุนายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 และ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ตามลำดับ ทาง Facebook AIG Thailand” https://www.facebook.com/AigThailand/
 • ใบอนุญาตจัดให้มีการชิงโชค เลขที่ 51-53/2561 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท ยูนิเวอร์แซล นายหน้าประกันภัย จำกัด (บริษัทฯ)
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลเดียวกับชื่อที่ถูกจับรางวัล และต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด และทำการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล นายหน้าประกันภัย จำกัด ที่อยู่ ชั้น 21 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดี ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ หรือผู้โชคดีไม่มาแสดงตัวเพื่อขอรับรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป
 • การเข้าร่วมรายการลุ้นรับรางวัลนี้ ผู้โชคดีทุกท่านให้ความยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทฯ หรือถ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
 • พนักงานของบริษัท ยูนิเวอร์แซล นายหน้าประกันภัย จำกัด บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ และ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์จากการซื้อกรมธรรม์ Travel Guard บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้โชคดีมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยกรอกข้อมูลซ้ำ อ้างอิงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้
 • รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ทั้ง 2 รางวัล ผู้โชคดีจะต้องสำรองที่นั่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และต้องออกเดินทางภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยไม่สามารถใช้เดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง ช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางและเส้นทางการบินได้ และต้องชำระค่าภาษีต่างๆ ของรางวัลด้วยตัวเอง
 • รางวัลตั๋วเครื่องบินนี้ ผู้เดินทางจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับชื่อที่ถูกจับรางวัลและมีผู้ติดตามได้อีก 1 ท่าน
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง